Kiểu: Cờ úp, 22/5/2022

25 nước, 1 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết