letriduong 1518 +19
bomkakaka 1591 -19

Kiểu: Cờ úp, 23/5/2022

116 nước, 10 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết