Hienvd 1563 -18
kiskunkun 1524 +18

Kiểu: Cờ úp, 24/5/2022

63 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết