Hienvd 1561 -18
kiskunkun 1526 +18

Kiểu: Cờ úp, 24/5/2022

53 nước, 8 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ