Hieu01 1351 -8
Hienvd 1551 +8

Kiểu: Cờ úp, 24/5/2022

53 nước, 7 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ