hieukien24 1469 -13
vutuan1962 1533 +13

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

61 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết