vutuan1962 1546 +12
hieukien24 1456 -12

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

75 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua