hieukien24 1433 -10
vutuan1962 1569 +10

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

56 nước, 6 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua