TANNV 1683 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

38 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ