Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

61 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết