Thanhluat 1607 +13
bomkakaka 1537 -13

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

46 nước, 3 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết