TrinhThu 1344 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

36 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ