Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

100 nước, 10 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua