Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

62 nước, 4 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết