vinh1979 1817 -24
Tieudaodu2 1634 +24

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

43 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết