NBAO 1880 +4
kaitokidth 1542 -4

Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2022

58 nước, 7 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết