40600222 1573 +11
ppkhang 1449 -11

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

60 nước, 6 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua