vinh1979 1791 -22
Tieudaodu2 1660 +22

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

119 nước, 10 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua