Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2022

157 nước, 19 phút : 40 giây

Hòa cờ!