choidonhat 1641 -21
Henryc 1534 +21

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2022

41 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết