choidonhat 1601 +15
Henryc 1574 -15

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2022

30 nước, 2 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua