Henryc 1595 -17
choidonhat 1580 +17

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2022

35 nước, 2 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết