choidonhat 1626 +13
Henryc 1549 -13

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2022

54 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết