Ptd2022 1690 +10
Luckimen 1541 -10

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

60 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết