Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

70 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết