winwon 1386 -25

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

59 nước, 7 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua