Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

28 nước, 2 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết