kaitokidth 1747 -22
btson 1616 +22

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

57 nước, 7 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết