Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

45 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua