Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

75 nước, 11 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua