9hau54 1318 +11

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

13 nước, 2 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ