LTDSG 1564 +13

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

59 nước, 4 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua