Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

29 nước, 3 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết