TQz2 1523 -24
135792468 1318 +24

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

49 nước, 2 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết