Nnnnnn6 1394 -5
abc2311 1677 +5

Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

63 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết