Kiểu: Cờ tướng, 6 ngày trước

49 nước, 5 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ