Vovo1 2605 +4
Chatvat 2400 -4

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2022

2 nước, 0 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua