Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/10/2022

27 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ