Kiểu: Cờ úp, 11/11/2022

52 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ