Kiểu: Cờ úp, 11/11/2022

72 nước, 12 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua