Kiểu: Cờ úp, 14/11/2022

36 nước, 1 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua