Kiểu: Cờ úp, 14/11/2022

71 nước, 11 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ