Kiểu: Cờ úp, 14/11/2022

72 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ