Henry79 1525 -14
rocking7290 1563 +14

Kiểu: Cờ úp, 16/11/2022

51 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ