1011 1257 +19
wakaeuro 1318 -19

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

82 nước, 12 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết