newbie03 1346 -8
vuithobac 1526 +8

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

67 nước, 6 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết