VVuong 1306 +17
Minhmoc 1336 -17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

28 nước, 2 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết