Mattemco 1403 -18
thanhtai333 1363 +18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

39 nước, 7 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ