Xuandave 1363 +11
Minghua 1245 -11

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

70 nước, 6 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết