thanhtai333 1381 -16
Mattemco 1385 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

31 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua